Milníky 40 let tenisu na Hukvaldech

Milníky 40 let tenisu na Hukvaldech

V tomto roce si připomínáme, že na Hukvaldech se již 40 let hraje tenis. V roce 1978 se uskutečnily dvě důležité události. Nejprve 13. ledna proběhla na Hukvaldech v restauraci „Pod hradem“ ustavující schůze tenisového oddílu TJ Sokol Hukvaldy a 8. května se na novém kurtu poprvé začal hrát tenis. Dovolte mi, abych jako pamětník těchto začátků a později aktivní účastník budování tenisového oddílu připomenul některé jeho důležité okamžiky.

K tomu, aby se začalo s hrou bylo nezbytné vybudovat hřiště. První stavební práce se uskutečnily z popudu předsedy TJ SOKOL Hukvaldy pana Petra Eliáše už v roce 1973. Výbor TJ tehdy rozhodl že tenisový kurt se vybuduje vedle fotbalového hřiště. Následně byla provedena skrývka zeminy a navezena hutní struska. Teprve koncem roku 1975 se rozběhly další práce, Poté, co jsem nabídl výboru TJ své dlouholeté tenisové zkušenosti z Baníku Ostrava mě P. Eliáš pověřil funkcí „stavbyvedoucího“.

Výbor tělovýchovné jednoty prosadil zařazení výstavby tenisového hřiště v obci do programu svépomocných akcí (tzv. akce Z), čímž bylo zajištěno skromné finanční krytí materiálových nákladů a dobrovolná pomoc členů TJ a občanů. Od této chvíle se na výstavbě hřiště podíleli brigádníci z fotbalového oddílu, děvčata ze ZRTV, členové Svazarmu , SSM a jiní. Počet odpracovaných brigádnických hodin přesáhl tisícovku. Jen v roce 1977 bylo odpracováno 66o brigádnických hodin. Někteří členové TJ odpracovali více než 50 hodin. Mnozí brigádníci pomáhali zcela nezištně i když se nestali členy tenisového oddílu, ani si nepřišli „pinknout“. Dnes s odstupem čtyřiceti let bychom měli všem znovu poděkovat za dílo, které pomáhali vybudovat a jsem rád, že se nám podařilo udržet a rozvíjet tenisový sport na Hukvaldech tak dlouhou dobu.

Současně s výstavbou hřiště probíhal i základní tenisový výcvik žactva v tělocvičně staré školy na Hukvaldech. Zájem dětí byl obrovský a převyšoval možnosti jednoho kurtu. Proto jsme vedle něj vybudovali cvičnou plochu s odrazovou zdí, kterou děti hojně využívali. V souvislosti se stavbou tenisového hřiště bylo nutné řešit nevyhovující vodovodní přípojku pro šatny fotbalistů a pro kropení hřišť. Nová přípojka vznikla současně s dostavbou kurtu v r. 1978.
Oddíl se po několika letech stabilizoval a rozvíjel i sportovní činnost. Získali jsme několik vítězství družstev v soutěžích neregistrovaných hráčů dospělých i žactva v regionálním měřítku.

 


Po deseti letech činnosti byl zájem o tenis v naší obci, zejména mezi mládeží, tak velký, že jsme se roce 1988 rozhodli vybudovat druhý kurt na volné ploše vedle toho stávajícího. Po roce 1989 a společenských změnách vznikly problémy s profinancováním činnosti a nebyly peníze na investiční činnost. Došlo i k poklesu členské základny. V roce 1990 se práce na novém hřišti zastavily. Impuls k obnovení výstavby dal nový člen výboru pan Zdeněk Adamovský, který začal hledat pomoc u sponzorů a v roce 1999 byla po dlouhé přestávce provedena další brigáda k úpravě terénu nového hřiště. 

Počátkem roku 2000 zemřel Petr Eliáš dlouholetý předseda Tělovýchovné jednoty SOKOL Hukvaldy a spoluzakladatel tenisového oddílu. Tato událost vyvolala změny ve vedení TJ i v tenisovém oddílu. T.Elbel po 22 letech vedení oddílu odstoupil z funkce předsedy a byl zvolen za předsedu tělovýchovné jednoty SOKOL. Místo něj se novým předsedou tenistů stává Zdeněk Adamovský, který se osvědčil jako motor výstavby kurtu číslo 2. Zajistil sponzory, mechanizaci, brigádníky, postaral se o jejich občerstvení, vozil materiál, a sám odpracoval více než 100 brigádnických hodin.

V roce 2002 finišovala výstavba druhého kurtu a téhož roku 10. srpna proběhlo jeho nalajnování a členové výboru vyzkoušeli jeho kvalitu. Zdeněk Adamovský byl 4 roky předsedou oddílu a dokončil sen zakladatelů mít dva kurty. Měli jsme velkou radost, která netrvala dlouho. Koncem roku 2003 nás totiž zastihla tragická zpráva, že Zdeněk Adamovský náhle zemřel ve věku 50 let. Odešel člen oddílu a jeho předseda, který byl zapálen pro další rozvoj tenisu. Měl v hlavě plány na osvětlení tenisového areálu a ve výboru TJ, kde byl místopředsedou usiloval o rekonstrukci fotbalových šaten, ve kterých by tenisový oddíl měl svou klubovnu a sociální zázemí. Do vedení oddílu se vrací na jedno období osvědčená dvojice veteránů T.Elbel a L.Drlík, doplněná o mladé členy a členky. Z nich pak v roce 2006 převzal funkci předsedy oddílu Miroslav Hložanka ml.
V té době výrazně stoupla aktivita žen, které našly v tenisu vhodný druh sportu a pohybu. Přichází paní Iva Kapsiová, která se jako trenérka stává jejich učitelkou a věnuje se i mládeži. Vznikají samostatné turnaje žen ve dvouhrách a ve čtyřhrách. Skutečnost, že skupina 10 až 12 dorostenek a žen se pravidelně 2x týdně schází k tréninkům a minimálně 3x ročně pořádá soutěže je nebývalý a ojedinělý jev ve srovnání s jinými oddíly i městskými.

V letech 2010 až 2013 byl předsedou pan Jaroslav Janošek., který se nadchl pro vybudování umělého osvětlení na tenisovém kurtu č.1. S podporou sponzora p. Miroslava Hložanky st. a svépomocnou brigádnickou činností členů se toto dílo podařilo uskutečnit v roce 2011. Zároveň se rekonstruovalo oplocení kurtu č.1 u cvičné plochy.
Tím se dostáváme téměř do současnosti, kdy od r. 2014 vede výbor oddílu pan Jiří Merta. Oddíl měl loni 72 členů, z toho 24 dětí a 4 vyškolené tenisové trenéry. Pokračuje zvelebování areálu, byly dokončeny šatny, chodník a parkoviště za budovou šaten. Naše družstva mužů i žen startují v soutěžích družstev neregistrovaných hráčů. Pořádají se oddílové turnaje dospělých i mládeže. Mnohem více informací, pozvánky, kroniku s výsledky soutěží a turnajů najdete na webových stránkách oddílu: http://www.tenishukvaldy.cz/ .

To vše nevzniklo na zelené louce pod hukvaldským hradem samo sebou, ale bylo vytvořeno svépomocnou a dobrovolnou prácí desítek členů a funkcionářů. Tenis se stal na Hukvaldech sportem přístupným všem. Umožňuje hukvaldským občanům a hostům sportovní a společenské vyžití. S uspokojením lze po čtyřiceti letech konstatovat, že dobrá věc se podařila. Na závěr popřeji tenisovému oddílu a jeho členům další léta bohaté a úspěšné činnosti a bavme se tenisem!


Tomáš Elbel